RES 1.0 met addendum definitief vastgesteld

15-06-2021

Op 15 juni hebben de Gedeputeerde Staten de RES 1.0 van de regio’s West-Brabant, Noordoost-Brabant en Hart van Brabant vastgesteld.

Met het vaststellen van de RES’en 1.0 committeert de provincie zich aan de in de regio’s geformuleerde strategieën en ambities om invulling te geven aan de opgave uit het Klimaatakkoord. 

Wat betekent dit? De RES West-Brabant is nu door alle regionale overheden definitief vastgesteld. Vanuit de provincie zijn er geen aanvullingen meer gekomen op het addendum. De regio stuurt de RES 1.0 met het addendum nu nog door naar het Rijk. Bij het Rijk wordt doorgerekend of alle plannen voldoende bijdragen aan de ambitie van 35 terawattuur (TWh) in 2030. 

Zo krijgen duurzame ambities vorm

De regio’s hebben strategieën en ambities om invulling te geven aan de opgave uit het Klimaatakkoord. In de RES’en 1.0 gaat het vooral om de regionale bijdrage aan de opgave voor decentrale elektriciteitsopwekking door ‘grootschalig zon en wind op land’. Ook bevat de RES een regionale structuur warmte. Het gaat om een eerste inschatting van benodigde infrastructuur en bronnen om de gebouwde omgeving in 2050  van duurzame warmte te kunnen voorzien. De provincie heeft een doorkijk gemaakt over hoe het energiesysteem van de 

Aandacht bij de uitvoering

De Gedeputeerde Staten hebben bij het vaststellen van de RES 1.0 wel een aantal aandachtspunten geformuleerd. Ze vragen de regio’s hiermee rekening te houden bij het zoeken naar concrete locaties voor grootschalige opwek van hernieuwbare energie. Het zijn aandachtspunten met betrekking tot energiebesparingsambities, aandacht voor energierechtvaardigheid en draagvlak. Met de RES 1.0 is ook een Uitvoeringsprogramma vastgesteld. In dit document staat uitgelegd wat de overheden samen doen en wat iedereen apart zal regelen. Ook staat beschreven hoe we de uitvoering van de RES gaan versnellen.

We zijn al heel ver bij het realiseren

We zijn al ver bij het realiseren van de duurzame ambities. Als we nu kijken naar alle projecten in de pijplijn, dan komen we in de regio in totaal al aan een opwek van 1,8 TWh. Dit is mede te danken aan de toename van zon op daken. Dit succes heeft ook een keerzijde: de transportschaarste op het elektriciteitsnet.

Er is in niet voldoende netcapaciteit is om plannen tot uitvoering te brengen. Wij maken ons hier zorgen om en vragen hier de komende tijd samen met andere partijen op verschillende manieren extra aandacht voor. 

Het tweede grote knelpunt bij de uitvoering is het gebrek aan mensen en middelen bij gemeenten. Gemeenten moeten erop kunnen rekenen dat er de komende jaren extra mensen en middelen zijn om het proces van de energietransitie succesvol te kunnen begeleiden.

Desalniettemin zetten we samen de schouders eronder voor een energieneutraal Nederland. Daar is zo veel positieve energie in gestoken. Nu gaan we doorpakken en volhouden. En daar hebben we iedereen bij nodig. 

Afbeeldingen

 

Volg ons op Linkedin

 

Contactinformatie

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Telefoonnummer Johan de Beer, programmaregisseur RES West-Brabant: 06 ‑ 148 641 90

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

Cookie-instellingen