RES West-BrabantWij werken samen aan een duurzame toekomst met schone en betaalbare energie voor iedereen.

Over ons

In de energieregio West-Brabant zetten we ons in voor duurzame, betaalbare en veilige energie voor iedereen in 2050.

Nederland is ingedeeld in 30 energieregio’s. Wij zijn de energieregio West-Brabant en werken samen om duurzame energie op te wekken in onze regio. Dat doen we met 16 gemeenten, de provincie Noord-Brabant, het waterschap Brabantse Delta, het waterschap Rivierenland en Enexis.

Samen onderzoeken we per thema de mogelijkheden om de energietransitie uit te voeren. Waar en hoe kan het beste duurzame elektriciteit, zoals wind- en zonne-energie worden opgewekt? Welke warmtebronnen zijn er in de regio West-Brabant, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En waar kunnen we energie besparen? Dat bekijken we regionaal. De besluiten daarover, worden lokaal genomen.

 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. We horen graag van je.

Contact

 

Even voorstellen

Veel mensen zijn betrokken bij de RES en de uitvoering hiervan en ieders rol is even belangrijk. Het liefst stellen we iedereen aan je voor, maar dan wordt dit een héle lange pagina. Om toch te laten zien wie er zoal achter de RES zitten stellen we een aantal personen graag aan je voor:

 

Volg ons op Linkedin

Logo van Linkedin

 

 

Portret Klaar Koenraad

Klaar Koenraad

Voorzitter Stuurgroep
Wethouder Gemeente Roosendaal

Portret Johan

Johan de Beer

Procesregisseur
 

Portret Ron

Ron de Graaf

Projectleider

Portret Timo

Timo Lagarde

Coördinator Werkgroep Elektriciteit

 

 

Portret Maaike

Joris van Boxtel
 

Projectleider Energiebesparing

Portret Maaike

Maaike van den Ende

Coördinator Werkgroep Warmte

Portret Mariette

Kaylee de Leeuw

Coördinator Werkgroep Communicatie

Portret Kaylee

Mariette Embregts

Secretaresse

 

 

Claire Dekkers
 

Communicatieadviseur

Jonneke Stans
 

Participatieadviseur

 

 

 

 

Schema met de verschillende onderdelen van de organisatieOrganisatiestructuur

De afgelopen jaren is in de regio samengewerkt aan de energiestrategie vanuit het principe van een ‘netwerksamenwerking’. Overheden en hun partners werken aan de energie-opgave, elk vanuit de eigen rol en taak.

16 Gemeenteraden, 2 Waterschapbesturen, Provincie

De Regionale Energiestrategie wordt vastgesteld door gemeenteraden, het bestuur van de waterschappen en Gedeputeerde Staten van de provincie. RES 1.0 geeft de keuzes en kaders voor de uitvoering van de energiestrategie. Gemeenteraden hebben een rol in de lokale besluitvorming over de vertaling van de RES in het omgevingsbeleid en de uitwerking van lokale projecten en activiteiten.

 
 

Bekijk hieronder de verschillende onderdelen van de organisatie:

 

De regionale samenwerking richt zich op de volgende taken:

 • Monitoren, afstemmen en programmeren van wind-, zon- en net-projecten
 • Sturen van de uitbreiding regionale warmte-infrastructuur en – bronnen
 • Aansturen en coördineren van de 3 publiek-private RES-deals
 • Ontwikkelen en delen van kennis en ervaring
 • Actualiseren naar RES 2.0, inclusief onderzoeken en uitwerkingen
 • Monitoren van de implementatie en uitvoering van de afspraken uit de RES 1.0
 • Samenwerken met naastgelegen regio’s: afstemmen van projecten en capaciteit op het net
 • Behartigen van belangen naar NP RES / Rijk / EU. 6.2.

De Stuurgroep stuurt de uitvoering van RES 1.0 en de ontwikkeling van RES 2.0. Ze neemt besluiten over ontwikkeling, afstemming en uitvoering van de RES’en binnen afgesproken kaders (uit de Samenwerkingsafspraken RES2030, 2018). Zonodig betrekt en informeert de Stuurgroep raden en andere bestuurders in het besluitvormingsproces. De Stuurgroep bestaat uit 16 wethouders, de gedeputeerde, bestuurlijk vertegenwoordigers van de beide waterschappen en de netbeheerder. De Stuurgroep kent een flexibele zetel om andere stakeholders de kans te bieden (adviserend) deel te nemen aan de bijeenkomsten. De Stuurgroep komt zes keer per jaar bij elkaar.

De Klankbordgroep bestaat uit bestuurders van belangrijke uitvoeringspartners. Ze worden uitgenodigd om een inhoudelijke bijdrage te leveren en te reflecteren op specifieke onderwerpen. We beogen de deelnemers aan de Klankbordgroep en hun achterban actief te betrekken en het eigenaarschap van de regionale energieopgave met hen te delen. Ze vormen coalities met andere stakeholders en hun achterban om verbindingen te maken in de regio, gericht op gezamenlijke uitvoering van de RES. De Klankbordgroep komt 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar.

De Kopgroep is leidend in het initiëren, coördineren en organiseren van de governance, de inhoudelijke programmering, de regionale samenwerking met stakeholders, de uitwerking of bijstelling van de planning, en het voorbereiden van voorstellen en besluiten voor de Stuurgroep. De Kopgroep bestaat uit 4 tot 6 wethouders. De Kopgroep komt elke maand bij elkaar. De leden van de Kopgroep zijn ieder bestuurlijk aanspreekpunt voor een thema en/of een publiek-privaat project.

Het Programmateam is onderdeel van de ambtelijke werkorganisatie. Deze bestaat uit een RES-team, Programmateam en Werkgroepen.

Het Programmateam zorgt voor de dagelijkse voortgang van het werk. Het team ondersteunt het RES-team en de werkgroepen en heeft een adviserende rol in de Stuur- en Kopgroep. Concrete taken van het Programmateam richten zich met name op de regie op RES-deals, de actualisatie van RES 2.0, de coördinatie van het werkproces en het bestuurlijke proces, de betrokkenheid van ambtenaren, bestuurders en stakeholders en de voortgang van de uitvoering en de kennisdeling. Het Programmateam komt elke twee weken bij elkaar.

Het team bestaat uit een projectleider, een procesregisseur uit de regio, een coördinator programmering en monitoring, een coördinator warmte en een secretaris. Enexis zal aanschuiven bij het programmateam als de netcapaciteit en afstemming ten aanzien van de elektriciteitsprojecten wordt besproken.

Het RES-team is onderdeel van de ambtelijke werkorganisatie. Deze bestaat uit een RES-team, Programmateam en Werkgroepen.

Het RES-team bestaat uit ambtenaren van de 16 gemeenten, de beide waterschappen, provincie, de netbeheerder. Het RES-team ondersteunt zowel de Kop- als Stuurgroep. Andersom kan het RES-team opdrachten krijgen om uit te werken. Het RES-team komt in ieder geval elke twee maanden samen. De taken van het RES-team betreffen het afstemmen van de uitvoering van RES 1.0, bijdragen aan thematische werkgroepen, bijdragen aan de regionale communicatie, begeleiden van het bestuurlijke proces, bewaken van de samenhang tussen werkgroepen en het uitwerken en actualiseren van RES 2.0.

De werkgroepen zijn onderdeel van de ambtelijke werkorganisatie. Deze bestaat uit een RES-team, Programmateam en Werkgroepen.

De organisatie kent drie actieve werkgroepen, elk met afvaardiging in het RES-team. Werkgroepen:

 • Warmte
 • Elektriciteit
 • Communicatie en Participatie

Werkgroep Warmte

De werkgroep Warmte zorgt voor het (laten) uitvoeren van verdiepende onderzoeken voor de uitwerking van de regionaal structuur warmte (in RES 2.0). Denk aan de verdieping op de potentie van groen gas en de voorwaarden voor lokale warmtenetten. Daarnaast zorgt de werkgroep voor aansturing en afstemming met de publiek-private RES-deal Regionale warmte-infrastructuur. De werkgroep Warmte bestaat uit een coördinator, warmte beleidsmedewerkers van een aantal gemeenten, de waterschappen, netbeheerder Enexis, Warmt infra Enpuls en een provinciale vertegenwoordiger.
 

Werkgroep Elektriciteit

De werkgroep Elektriciteit zorgt voor het (laten) uitvoeren van verdiepende onderzoeken voor de uitwerking van de regionaal structuur elektriciteit (in RES 2.0). Denk aan de verdieping op de potentie van batterijen en zon op dak. Daarnaast zorgt de werkgroep voor aansturing en afstemming met de publiek-private RES-deal Regionale elektriciteit-infrastructuur. De werkgroep Elektriciteit bestaat uit een coördinator, elektriciteit -experts van relevante gemeenten, een expert kleinschalige initiatieven, en een provinciale vertegenwoordiger.

Werkgroep Communicatie & Participatie

De meeste gemeenten hebben zitting in de werkgroep Communicatie & Participatie, deels mensen met een communicatie-achtergrond, deels mensen met een inhoudelijke achtergrond. Er is bovendien een whatsapp groep met communicatieadviseurs uit de regio, daarin houden we elkaar op de hoogte van relevante ontwikkelingen en kunnen ook goede lokale voorbeelden worden gedeeld. Ter voorbereiding op bijvoorbeeld een Klimaatweek of andere grote acties met veel kansen om een breed publiek te bereiken organiseren we een regio breed overleg om de inzet te bepalen, elkaar te inspireren en waar het kan het werk te verdelen. Zo verstevigen we het netwerk in de regio en maken we slim gebruik van elkaars expertise en ervaring. De werkgroep Communicatie & Participatie bestaat uit een coördinator, communicatie en inhoudelijke -experts van relevante gemeenten en een externe communicatieadviseur.

Programmeringsoverleg

In het programmeringsoverleg wordt de programmering (planning, locatie en omvang) van wind- en zonprojecten besproken, in relatie tot de ontwikkeling van de netcapaciteit. De voortgang van de realisatie van projecten uit de RES wordt er tenminste twee keer per jaar gedeeld. Dit kan leiden tot voorstellen om het regionale programma aan te passen of aan te vullen. Dit ambtelijk programmeringsoverleg doet dan een voorstel, inclusief eventuele alternatieven, (via het RES-team) aan de Stuurgroep. Het overleg organiseren we gebiedsgericht.

 

Volg ons op Linkedin

 

Contactinformatie

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Telefoonnummer Johan de Beer, programmaregisseur RES West-Brabant: 06 ‑ 148 641 90

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

Cookie-instellingen