RES West-BrabantWij werken samen aan een duurzame toekomst met schone en betaalbare energie voor iedereen.

Documenten archief

Op deze pagina vind je documenten die gepubliceerd zijn door de energieregio West-Brabant of door derden, zoals onderzoeksbureau's.

De documenten zijn verdeeld in categorieën. Gebruik het uitklapmenu hieronder om te navigeren. Klik op de titels van de documenten om deze te bekijken.

Ondervind je problemen of belemmeringen bij het bekijken van de documenten? Neem contact met ons op via e-mailadres: reswestbrabant@brabantsedelta.nl of bel met Johan de Beer, programmaregisseur RES West-Brabant via telefoonnummer 06 ‑ 148 641 90.

Factsheet lokaal eigendom

Participatiecoalitie
50% eigendom van de lokale omgeving. Wat betekent het en hoe kun je het bereiken?

Brochure RES'en en besluitvorming

NP RES & Democratie in actie
Met deze informatieve brochure verduidelijkt het Nationaal Programma RES de positie van de gemeenteraden, de Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen binnen het RES-proces en geeft inzicht in de mogelijke varianten van besluitvorming bij de concept-RES en de RES 1.0.

Infographic energiesysteem van de toekomst

Provincie Noord-Brabant
Een aantal illustraties die laten die hoe het energiesysteem van de toekomst er (mogelijk) uit gaat zien. 

Aanbiedingsbrief RES

01-05-2021
Brief van de energieregio aan het Nationaal Programma RES, ter begeleiding van de RES 1.0.

Addendum RES 1.0

30-04-2021
Bij het vaststellen van de RES 1.0 van West Brabant hebben enkele gemeenten amendementen of addenda vastgesteld en er zijn verzoeken aan colleges gedaan middels diverse moties. De diverse punten zullen worden verwerkt in de volgende actualisatie van de RES. De wijze waarop, is in dit addendum ook toegelicht.

Reactiebrief RES 1.0

28-01-2021 (jaartal in de brief is onjuist)
Brief namens de Stuurgroep aan alle betrokkenen bij de RES West-Brabant. De brief geeft een overzicht hoe de Stuurgroep is omgegaan met reacties vanuit de Inwonersconsultatie, de werkateliers (2020) en de Klankbordgroep (2020). En daarmee op welke manier adviezen een plek hebben gekregen in de RES 1.0 en het Uitvoeringsprogramma.

Achtergrondrapport bij de RES 1.0

21-01-2021
Dit rapport bevat de context, argumentatie en onderbouwing bij de keuzes die in de RES 1.0 zijn gemaakt. Het is niet geschreven als zelfstandig leesbaar stuk: de RES bevat het gehele verhaal, dit Achtergrondrapport vult de RES aan waar dat nodig is om de gemaakte keuzes verder te onderbouwen en toe te lichten.

Concept-RES

09-06-2020
In de Concept RES West-Brabant geven de gezamenlijke overheden in de regio West-Brabant de hoofdlijnen en bestuurlijke keuzes weer, die later verwerkt zijn tot de RES 1.0. De Concept-RES is bijna gelijk aan de Contourennotitie uit januari hetzelfde jaar.

Aanbiedingsbrief Concept-RES

09-06-2020
Brief van de energieregio aan het Nationaal Programma RES, ter begeleiding van de Concept-RES. 

Achtergrondrapport bij de Concept-RES

01-06-2020
Dit rapport bevat de context, argumentatie en onderbouwing bij de keuzes die in de Concept RES zijn gemaakt. Het is niet geschreven als zelfstandig leesbaar stuk: de Concept RES bevat het gehele verhaal, dit achtergrondrap- port vult de Concept RES aan waar dat nodig is om de gemaakte keuzes verder te onderbouwen en toe te lichten.

Reactiebrief Contourennotitie

14-04-2020
Brief namens de Stuurgroep aan alle betrokkenen bij de RES West-Brabant. Deze reactiebrief geeft een overzicht hoe de Stuurgroep RES West-Brabant is omgegaan met reacties uit de Consultatieronde. En daarmee ook welke reacties tot wijziging hebben geleid.

Contourennotitie

17-01-2020
In de Contourennotitie geven de gezamenlijke overheden in de regio West-Brabant de hoofdlijnen en bestuurlijke keuzes weer, die later verwerkt zijn tot de Concept-RES en de RES 1.0.

 

 

Plan van aanpak

15-05-2019
Het Plan van Aanpak beschrijft hoe de regio wil komen tot een Concept-RES en RES 1.0.

Startnotitie

03-12-2018
De notitie die geleid heeft tot een bestuursopdracht.

Brief provincie Noord-Brabant resultaten energiesysteemstudie

22-06-2021
Brief aan de Provinciale Staten van Noord-Brabant om te informeren over de conclusies uit het rapport 'Energiesysteem studie Noord-Brabant door DNV. 

Brieven provincie Noord-Brabant. Netcapaciteit, transportschaarste en RES'en

PNB, 08-06-2021
Brieven van Gedeputeerde Staten aan ministeries EZK en BZK, Netbeheer Nederland, Unie van Waterschappen en ACM over netcapaciteit en transportschaarste.

Energiesysteem studie Noord-Brabant

DNV, 30-05-2021
Deze systeemstudie is uitgevoerd om inzicht te krijgen in wat de energietransitie betekent voor het energiesysteem in Brabant. De studie laat zien wat we nu kunnen zeggen - met nog een rijke schakering aan aannames en onzekerheden - over het toekomstige systeem voor het transporteren van energie in de vorm van stoffen o.a. (bio)gas, elektriciteit en warmte. Deze studie schetst een eerste beeld van hoe het energiesysteem van Brabant er in 2050 uit kan zien.

 

Netimpactrapportage

Netbeheer Nederland, Tennet, Enexis, december 2020
Op basis van de aangeleverde gegevens uit de RES 1.0 heeft Enexis Netbeheer de impact van de plannen op de energie-infrastructuur bepaald. Om een juiste inschatting van de netimpact te maken is gebruik gemaakt van een integrale doorrekening, waarbij ook rekening is gehouden met de toekomstige ontwikkelingen in andere sectoren. Er is in beeld gebracht waar knelpunten ontstaan en welke netinvesteringen nodig zijn om de RES 1.0 ambities te realiseren.

Rapport internetconsultatie

Het Pon, november 2020
In opdracht van de vier energieregio's van Noord-Brabant voerde Het PON een internetconsultatie uit onder inwoners om inzicht te krijgen in hun standpunten over de RES'en. Deze rapportage behandelt de mening van inwoners uit West-Brabant over verschillende aspecten van de concept-RES West, inclusief hun wensen, zorgen en ideeën. Het onderzoek richt zich op drie hoofdvragen: 1) Wat zijn de prioriteiten van Brabantse burgers met betrekking tot duurzame energieopties in hun regio? 2) Willen en hoe willen ze betrokken worden bij duurzame energieplannen? 3) Welke bevolkingsgroepen tonen meer of minder steun voor duurzame energieprojecten?

Rapport internetconsultatie - verdieping

Het Pon, november 2020
In de zomer van 2020 hebben 2.345 inwoners van West-Brabant deelgenomen aan de internetconsultatie (zie hierboven) en een deel van hen zijn verder betrokken bij de Energie Community West-Brabant, die specifieke onderwerpen uit het onderzoek heeft behandeld. Deze community heeft gedurende acht dagen via een online platform 62 geselecteerde deelnemers actief laten discussiëren, ideeën laten uitwisselen en ervaringen laten delen. De input van deze community is meegenomen in het definitieve RES-plan.

Landschappelijke onderlegger

LOS stadomland, november 2020
Dit document behandelt de landschappelijke aspecten van de RES West-Brabant en biedt principes voor de integratie van zonne- en windenergie, zonder definitieve oordelen of strikte richtlijnen. Het heeft tot doel om weloverwogen keuzes te faciliteren voor potentiële energie-locaties tot 2030 en 2050, inclusief zorgvuldige uitsluiting van bepaalde locaties. Het benadert dit met "leidende principes" en "bouwstenen" voor de energietransitie.

Maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) 

SEO Economisch onderzoek, september 2020
Deze studie berekent de maatschappelijke kosten en baten van diverse warmteopties gericht op verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving en glastuinbouw in West- Brabant en Hart van Brabant.

Hernieuwbare bronnen op land in de RES

NVDE, februari 2020
De brochure van de NVDE is ontworpen voor gemeenten en regio's die werken aan de RES en bevat gebundelde kennis en projectervaring. De brochure biedt informatie over het proces, locatiekeuze, energieopwekking en financiële aspecten van zonne- en windenergieprojecten.

 

 

 

Volg ons op Linkedin

 

Contactinformatie

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Telefoonnummer Johan de Beer, programmaregisseur RES West-Brabant: 06 ‑ 148 641 90

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

Cookie-instellingen