RES West-BrabantWij werken samen aan een duurzame toekomst met schone en betaalbare energie voor iedereen.

Uitvoering

We zijn bezig met het uitvoeren van de plannen uit de RES 1.0. Speciaal hiervoor schreven we het Uitvoeringsprogramma. In dit document staat uitgelegd wat de overheden samen doen en wat iedereen apart zal regelen. Ook staat beschreven hoe we de uitvoering van de RES gaan versnellen. Dat doen we met zogeheten ‘RES-deals’. In die RES-deals zijn afspraken gemaakt met onder andere bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Deze afspraken gaan over een gezamenlijke aanpak van drie onderwerpen: innovatie, warmte en lokaal eigenaarschap bij duurzame energieopwekking.

Op deze pagina zie je terug wat er gedaan wordt om de doelen uit te RES te halen.

 

Uitvoering van duurzame elektriciteit

Voor het jaar 2030 willen we als regio (alle samenwerkende partijen) het volgende hebben bereikt:

  • Zonne-energie op 25% van de grote daken. Dit is ongeveer 475 hectare zonnepanelen, die samen zo’n 0,5 terawattuur (TWh) aan stroom opwekken.
  • Alle zonne-panelen op kleine daken wekken gezamenlijk 0,5 TWh op aan stroom.
  • Zonne-parken, met een totaal van ongeveer 300 hectare, wekken samen 0,3 TWh op. Deze zonne-parken worden slim gecombineerd met natuur, waterberging of landbouw.
  • Er zijn 9 tot 12 nieuwe windmolens en zo’n 25 bestaande windmolens zijn vervangen door nieuwe modellen. Samen wekken ze 0,2 TWh op aan stroom.

Belangrijk is dat omwonenden en anderen betrokken worden, en dat duurzame energie goed in het landschap past. Ook willen we dat minstens 50% van de duurzame stroom eigendom is van lokale partijen.

Wie doet wat?

De projecten voor duurzame energie worden vooral lokaal geregeld. Gemeenten zorgen er zelf voor dat er in 2030 genoeg windmolens en zonne-panelen de stroom opwekken. Gemeenten zorgen zelf voor de locaties, milieueffectrapporten, procesparticipatie en vergunningen.

De provincie houdt ruimte vrij voor zonne- en windparken.

De regio helpt als aanjager van het proces met kennisdeling en advies. Met monitoring houden we in de gaten hoe het gaat. Door allerlei activiteiten en communicatie helpen we de samenwerking in de regio, zodat iedereen elkaar kan vinden voor hulp en het uitwisselen van ervaringen.
 

Slimme verbindingen

We moeten duurzame energie verbinden met andere uitdagingen zoals klimaatverandering, economie, bedrijventerreinen, plattelandsontwikkeling en onderwijs & werkgelegenheid. Lokale gemeenten werken aan verbindingen in hun plannen. Op regionaal niveau zoeken we kansen om uitdagingen te combineren in lopende programma's. Dit zijn programma's voor het platteland, duurzame bedrijfslocaties en sterke steden.

 

Warmte

Ons doel is in om 2050 geen aardgas meer te gebruiken in huizen, kantoren en andere gebouwen. We hebben hiervoor een plan:

1. In 2030 willen we 15% minder warmte gebruiken dan in 2020.

2. We breiden ons warmtenet uit in drukbevolkte gebieden.

3. In andere gebieden zoeken we naar individuele oplossingen zoals groen gas, zonnewarmte, en elektrische verwarming.

4. We kijken naar kostenefficiënte lokale netten die we later kunnen verbinden met ons regionale netwerk.

Deze overgang roept vragen op over hoe we samenwerken en onze warmtebronnen benutten. Het gaat om samenwerking tussen gemeenten, de overheid en bedrijven op verschillende niveaus.

Elke gemeente maakt een plan (Transitievisie Warmte) voor de overstap op duurzame warmte en het halen van besparingsdoelen.

Regionale samenwerking is:

- Samenwerken om het regionale warmtenet uit te breiden.

- Onderzoek naar individuele oplossingen en lokale netten.

- Onderzoek naar warmtebronnen en samenwerking met andere plannen.

- Afstemming tussen de RES en de lokale plannen. We spreken over het gebruik van warmtebronnen en het maken van warmtenetten.

 

Participatie

De RES West-Brabant werkt samen met bedrijven, organisaties en inwoners. We willen onze energieplannen maken op basis van wat mensen belangrijk vinden in de regio, en we willen dat het betaalbaar is voor iedereen. Daarom betrekken we inwoners bij projecten zoals zonneparken en windparken, en hoe de opbrengsten verdeeld worden.

Bij de uitvoering van onze plannen zijn gemeenten verantwoordelijk voor het betrekken van inwoners. Ze organiseren bijvoorbeeld gesprekken in de buurt, enquêtes en bijeenkomsten over energie. Ook helpen ze inwoners met initiatieven voor duurzame energie en besparing. Het waterschap heeft een programma om gemeenten te ondersteunen bij klimaat- en energieprojecten waar inwoners en belanghebbenden een rol kunnen spelen.

• In de RES-deal ‘Lokaal eigendom’, werkt de regio samen met bedrijven en inwoners om lokale energieprojecten te ondersteunen.

• We betrekken inwoners bij RES 1.0 en RES 2.0 door middel van een regionaal inwonerspanel.

• We zoeken steeds naar manieren om jongeren meer te betrekken bij RES.

• De Klankbordgroep, bestaande uit bestuurders van uitvoeringspartners, wordt uitgenodigd om mee te denken en te reageren op onderwerpen.

 

Voortgang

Wil je weten hoe het gaat met het halen van de doelen? Bekijk de pagina Voortgang.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

 

Volg ons op Linkedin

 

Contactinformatie

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Telefoonnummer Johan de Beer, programmaregisseur RES West-Brabant: 06 ‑ 148 641 90

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

Cookie-instellingen