RES West-BrabantWij werken samen aan een duurzame toekomst met schone en betaalbare energie voor iedereen.

Warmte

We gaan onze wijken en gebouwen op een andere manier verwarmen: zonder aardgas maar met bijvoorbeeld aardwarmte uit de diepe ondergrond (geothermie), uit warmte van oppervlakte-, drink- of afvalwater (aquathermie), restwarmte van de industrie of met elektrische oplossingen.

Verbruik, duurzame warmte en besparing

In West-Brabant wordt vijf keer meer warmte dan stroom gebruikt. Het warmteverbruik in de regio is 25,4 terawattuur (TWh). Ruim 90% van deze warmte komt van fossiele brandstoffen, voornamelijk aardgas. 10% van de warmte komt uit duurzame bronnen. Bijvoorbeeld groen gas vanuit de Suikerunie en biomassa die gebruikt wordt voor het Amer Warmtenet. Met 10% is er nog niet veel duurzame warmte in de regio.

In de RES hebben we afgesproken om nog meer projecten met duurzame warmte op te starten. Er zijn verschillende kleine plannen voor duurzame warmte in onderzoek en voorbereiding.

Naast het opwekken van meer duurzame warmte is besparing heel erg belangrijk. In 2050 willen we 20% minder warmte gebruiken dan in 2018.

Afgestemde plannen

Elke gemeente maakt een plan om huizen duurzaam te verwarmen. In dit plan staat hoe ze dat gaan doen en waar ze gaan beginnen. Zo'n plan noemen we een 'Transitievisie Warmte' (TVW). Gemeenten moeten samenwerken om energiebronnen slim te gebruiken. De RES helpt hierbij.

Veel hangt met elkaar samen. Bijvoorbeeld, als we kiezen voor elektrische warmtepompen, gaan we meer stroom gebruiken en moeten we dus nog meer opwekken. Dat willen we zo veel mogelijk voorkomen. Een andere oplossing is huizen aansluiten op een warmtenet. Om dat interessant te maken voor ontwikkelaars moeten er wel genoeg huizen op aangesloten kunnen worden op een net. Samenwerking zorgt voor goede beslissingen.

Het overzicht van de vraag naar warmte, het aanbod en het transport wordt uitgewerkt in de Regionale Structuur Warmte (RSW). De RSW is onderdeel van de RES.

Uitgangspunten voor warmte in de regio

  • Energiebesparing is erg belangrijk. Alle stroom en warmte die we niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken.
  • We willen zoveel mogelijk gebruik maken van lokale en regionale bronnen.
  • De vraag naar stroom is al erg groot en gaat alleen maar groter worden. Daarom willen we, waar dat kan, voorkomen dat aardgas wordt vervangen door een elektrische oplossing.  
  • We zetten schaarse oplossingen alleen in waar het niet anders kan. Groen gas gebruiken we alleen in gebouwen die erg moeilijk te isoleren zijn, zoals monumenten. En waar warmtenetten niet mogelijk zijn. Waterstof komt waarschijnlijk niet beschikbaar voor huizen, wel is het mogelijk om daarmee de industrie te verduurzamen.

 

Bekijk ook de pagina ‘Brandstoffen’ met meer informatie over dit onderwerp.

 

Factsheet NP RES Warmte

In opdracht van NPRES heeft CE Delft een objectief overzicht gemaakt van de inzet van technologieën voor duurzame warmte. De factsheet geeft een objectief overzicht van de verschillende technologieën die relevant zijn voor de RES-opgaves. In het document wordt de opgave verder uitgelegd, wordt meer informatie gegeven over begrippen, is een handzaam overzicht met relevante kengetallen per technologie opgenomen en vindt u meer informatie en bronnen voor eventuele verdieping. 

Bekijk de factsheet

 

 

 

Een warmtenet, ook bekend als stadsverwarming, is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Met een warmtenet kunnen woningen worden verwarmd. Er is dan geen cv-ketel en geen aardgas (meer) nodig.

Je kunt een warmtenet vergelijken met een grote cv-installatie, waarop de huizen in een buurt of wijk aangesloten zijn. In de omgeving staat ergens een warmtecentrale die samenwerkt met een warmtebron, waarmee hij water opwarmt. Het warme water stroomt via buizen de wijk in, naar de woningen. 

In iedere woning hangt een installatie (afleverset) met een warmtewisselaar. Die verdeelt de warmte over de verwarming en warm water. Afgekoeld water loopt vanaf je huis weer terug naar de centrale warmtebron.

Momenteel is zo’n 6 procent van de woningen in Nederland al aangesloten op een warmtenet. In de toekomst schat de overheid dat dit zo’n 30 procent is.

Bron: Hier.nu

Een warmtenet is altijd aangesloten op een of meerdere warmtebronnen. Dit kunnen verschillende typen bronnen zijn. Bijvoorbeeld:

Restwarmte

Bij veel industriële processen, zoals in elektriciteitscentrales of afvalverwerkingsbedrijven, komt restwarmte vrij. Die kan gebruikt worden voor een warmtenet.

In veel stedelijke gebieden met stadsverwarming wordt al gebruik gemaakt van restwarmte. Er is nog veel onbenutte restwarmte die ingezet kan worden voor warmtenetten.

Oppervlakte- of afvalwater

Ook uit oppervlaktewater van rivieren en plassen, en afvalwater van het riool kunnen we warmte winnen. Zelfs als de temperatuur van de bron maar 10 graden is.

Biomassa

De warmte van warmtenetten komt soms uit biomassa. Er worden dan houtsnippers verbrand, en met de warmte die vrijkomt wordt water verwarmd.

Geothermie (aardwarmte)

Geothermie of aardwarmte is warmte die uit de grond wordt gewonnen. Uit aardlagen op een kilometer diep wordt warm grondwater omhoog gepompt waarmee een warmtenet gevoed kan worden. Geothermie wordt al gebruikt om kassen te verwarmen in de glastuinbouw. Uitgebreide informatie over geothermie is terug te vinden op de website Alles over aardwarmte.

 

Bron: Hier.nu

Misschien heb je nog veel meer vragen over aardgasvrij wonen en werken. Zoals: Moet ik nu al iets doen? Wat mag ik zelf kiezen? Klopt het dat de Duitse overheid aardgas juist stimuleert? En wat moeten bedrijven doen?

Deze en vele andere vragen kun je vinden op de website van HIER.

 

Volg ons op Linkedin

 

Contactinformatie

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Telefoonnummer Johan de Beer, programmaregisseur RES West-Brabant: 06 ‑ 148 641 90

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

Cookie-instellingen